Logga in

Stadgar

Stadgar


Föreningarnas verksamhet styrs ytterst av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731150.htm

Föreningens stadgar i sin helhet kan läsas i mappen stadgar under Dokument.

Detaljreglering för de olika gemensamhetsanläggningarna finns reglerade i anläggningsförrättningen 1983 10 31 Stenungsunds lantmäteridistrikt , fastighetsbildningsmyndigheten. Nedan följer en sammanfattning av anläggningsbeslutet.

Inom Stillingsön finns ett antal gemensamma anläggningar för fastigheterna i området. För att reglera drift och underhåll av dessa begärde och fick Stillingsön Intressenter KB en anläggningsförrättning avseende utfartsväg, parkering, planvägar, grönområden, kvartersmark, bryggor med båt- och bojplatser, gemensamma byggnader samt vattenförsörjningsanläggning inom Kåröd 1:208 mfl fastigheter. Anläggningsbeslutet kom 1984 03 09. När anläggningsbeslutet vunnit laga kraft bildades Stillingsöns samfällighetsförening och Linnéauddens samfällighetsförening. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Anläggningsbeslutet omfattar 7 gemensamhetsanläggningar med angivet verksamhetsområde. I beslutet anges antalet andelar och hur dessa ska fördelas på fastigheterna.

Linnéauddens samfällighetsförening

Kåröd ga:3

Består av av till- och utfartsvägen från Haga (Kåröd 1:213) ut mot Linnéaudden fram till Kåröd 1:87 (Lahja Petterssons dödsbo). I gemensamhetsanläggningen deltar fastigheterna Kåröd 1:29, 1:30, 1:37, 1:67, 1:81, 1:86, 1:87, 1:89-1:91, 1:132, 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:208, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1. Dessa fastigheter utgör tillsammans en samfällighet för anläggningens utförande och drift. Samfälligheten benämns Linnéauddens samfällighet.

Antal andelar: 570.

Stillingsöns samfällighetsförening

Kåröd ga:4

Omfattar vägar och parkeringsplatser inom området.

 1. Backvägen upp till Grönkullen/Magretelund/Höganäs
 2. Ängsvägen förbi Ekvillan
 3. Bergsvägen upp förbi Hjalmarsro till Säter
 4. Strandpromenaden
 5. parkeringsplats vid Såsen
 6. parkeringsplats vid öppna ladan

I samfälligheten deltar Kåröd 1:132, 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 179.

Kåröd ga:5

Består av grönområden inom byggnadsplan dvs

 1. parken
 2. området bortom Björkhem och Enebacken
 3. området mellan Överås/Höganäs och Källsro/Källbacken
 4. fotbollsplanen
 5. krocket- och bouleplanerna
 6. strandremsa vid bryggorna mot varmbadhuset
 7. området bortom Sjöhults närområde mot allaktivitetshuset
 8. området från Fridhems närområde fram till snickarboden
 9. området från Fridhems närområde upp till gamla tennisplanen

I samfälligheten deltar Kåröd 1:132, 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 44.

Kåröd ga:6

Anläggningen består av kvartersmark inom byggnadsplan dvs närområden till enskilda tomter.

I samfälligheten deltar fastigheterna Kåröd 1:210-1:234, 1:237-1:239 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 29.

Kåröd ga:7

Anläggningen omfattar bryggor, båtplatser, bojplatser och båtuppläggningsplatser.

I samfälligheten deltar Kåröd 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 44.

Kåröd ga:8

Anläggningen omfattar befintliga byggnader dvs

 1. badhus
 2. öppna ladan
 3. allaktivitetshuset
 4. toalettbyggnad
 5. traktorskjul med brandredskapsbod
 6. ”hönshuset”
 7. ”vagnslidret”
 8. ”smedjan”
 9. sjöboden

I samfälligheten deltar Kåröd 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 44.

Kåröd ga:9

Anläggningen består av pumphus och vattenledningsnät.

I samfälligheten deltar Kåröd 1:132, 1:237-1:239, 1:173, 1:177-1:180, 1:192, 1:210-1:235 samt Såsen på Kåröd 1:208 och samfälld mark till Kåröd nr1.

Antal andelar: 44.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.